پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

اگر من رهبر یک گروه کاری بودم:
1.
به عنوان یک سخنگوی گروه عمل می کردم
2.
اضافه کاری را تشویق می کردم
3.
به کارکنان اجازه می دادم تا در کارشان آزادی کامل داشته باشند
4.
استفاده از رویه های متحدالشکل را تشویق می کردم
5.
اجازه می دادم کارکنان از قضاوت شخصی خودشان در حل مسأله استفاده کنند
6.
بر پیشرو بودن نسبت به گروه های در حال رقابت تأکید می‌کنم
7.
به عنوان نماینده گروه صحبت می‌کنم
8.
اعضا را به تلاش بیشتر تشویق می‌کنم
9.
نظراتم را در گروه آزمون می‌کنم
10.
به کارکنان اجازه می‌دهم تا به شیوه ای که فکر می‌کنند بهترین روش انجام کار است، کارشان را انجام دهند
11.
برای کسب ارتقا سخت کار می‌کنم
12.
قادر خواهم بود تأخیر و ابهام را تحمل کنم
13.
هنگامی که حضار حضور دارند، من برای گروه صحبت می‌کنم
14.
کمک می‌کنم تا کار با سرعت انجام شود
15.
به اعضای گروه اجازه می‌دهم تا کار را رها کنند و دوباره به کار باز گردند
16.
هنگامی که تضاد در گروه رخ دهد، اجازه می‌دهم تضاد در گروه بماند
17.
من غرق در جزئیات می شوم
18.
در جلسات بیرونی، نماینده گروه خواهم بود
19.
تمایل ندارم به اعضای گروه آزادی برای هر اقدامی بدهم
20.
من تصمیم می گیرم که چه چیز و چگونه انجام شود
21.
برای افزایش تولید به اعضای گروه فشار می آورم
22.
به برخی از اعضای گروه اجازه می‌دهم از اختیاری که من می‌توانم داشته باشم، برخوردار باشند
23.
امور معمولاً برعکس آن چیزی می شوند که من پیش بینی می‌کنم
24.
به اعضای گروه اجازه می‌دهم تا میزان بالائی از ابتکار و پیش قدمی را داشته باشند
25.
من به اعضای گروه وظایف مخصوص اختصاص می‌دهم
26.
من تمایل به ایجاد تغییر دارم
27.
از اعضاء می‌خواهم که سخت کوش تر باشند
28.
من به اعضای گروه اعتماد می‌کنم تا قضاوت خوب را تمرین کنند
29.
من کارهایی که باید انجام شوند، زمان بندی می‌کنم
30.
من از تشریح اقداماتم امتناع می‌کنم
31.
من دیگران را تشویق و ترغیب می‌کنم که نظرات من به نفع آن هاست
32.
من به اعضای گروه اجازه می‌دهم تا شیوه و روش خودشان را استفاده کنند
33.
من اعضای گروه را مجبور می‌کنم تا رکورد قبلی خود را بهبود دهند
34.
من بدون مشورت با اعضای گروه اقدام می‌کنم
35.
من از اعضای گروه می‌خواهم از قوانین و مقررات استاندارد تبعیت کنند