پرسشنامه هوش فرهنگی

تحصیلات
جنسیت
سن
1.
رشته تحصیلی
2.
سابقه کار
3.
با فرهنگ و تعریف آن آشنایی دارم.
4.
از دانش فرهنگی‌ام استفاده می‌کنم.
5.
هنگام برخورد با مردم چند فرهنگی، درستی دانش فرهنگی‌ام را بررسی می کنم.
6.
اگر با فرهنگ جامعه‌ای آشنا نباشم خودم را با آنها سازگار می‌کنم.
7.
جنبه‌های مثبت فرهنگ خودم را با جنبه‌های مثبت فرهنگ سایر جوامع تطبیق می‌دهم.
8.
تا حدودی با قانون و سیستم اقتصادی سایر فرهنگ‌ها آشنایی دارم.
9.
با قاعده و دستور زبان‌های مختلف نسبتاً آشنایی دارم.
10.
تا حدودی با ارزش‌های فرهنگی و اعتقادات مذهبی فرهنگ‌های دیگر آشنا هستم.
11.
تا حدودی هنر و صنعت و پیشینه فرهنگ‌های مختلف را می‌دانم.
12.
با ایما و اشاره در فرهنگ‌های مختلف آشنایی دارم.
13.
از برخورد با فرهنگ‌های مختلف استقبال می‌کنم.
14.
برای اداره کردن تیم‌های چند فرهنگی، آمادگی کامل دارم.
15.
هنگام اداره یک تیم چند فرهنگی، توانایی تصمیم‌گیری و تبیین وظیفه‌ها را دارم.
16.
هنگام اداره یک تیم چند فرهنگی، توانایی حل مشکلات و واکنش مناسب را دارم.
17.
در حالت معمول اداره تیم‌های چند فرهنگی را به تیم‌های مشابه ترجیح می‌دهم.
18.
هنگام ورود به یک جامعه و فرهنگ جدید، سعی می‌کنم برخوردم را عوض کنم.
19.
هنگام ورود به یک جامعه و فرهنگ جدید، سعی می‌کنم شبیه آنها صحبت کنم.
20.
هنگام ورود به یک جامعه و فرهنگ جدید، سعی می‌کنم رفتار غیرکلامی‌ام شبیه فرهنگ آن جامعه باشد.
21.
هنگام برخورد با افراد در یک جامعه جدید، حالت صورتم را زیاد تغییر می‌دهم.
22.
هنگام ورود به یک جامعه و فرهنگ جدید، سعی می‌کنم از سکوت و مکث مناسب یا موقعیت‌های بین فرهنگی مختلف استفاده کنم.