مقیاس خودپنداره راجرز

سن
نام
توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید . بار اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .
1.
قوی (7 6 5 4 3 2 1) ضعیف
2.
عمیق (7 6 5 4 3 2 1) سطحی
3.
مهربان (7 6 5 4 3 2 1) ظالم
4.
عصبی (7 6 5 4 3 2 1) راحت
5.
خوشایند (7 6 5 4 3 2 1) ناخوشایند
6.
فعال (7 6 5 4 3 2 1) غیر فعال
7.
خوشحال (7 6 5 4 3 2 1) غمگین
8.
خوب (7 6 5 4 3 2 1) بد
9.
زیبا (7 6 5 4 3 2 1) زشت
10.
با ارزش (7 6 5 4 3 2 1) بی ارزش
11.
رو راست (7 6 5 4 3 2 1) متقلب
12.
سخت (7 6 5 4 3 2 1) نرم
13.
تمیز (7 6 5 4 3 2 1) کثیف
14.
تند (7 6 5 4 3 2 1) کند
15.
پریشان (7 6 5 4 3 2 1) ارام
16.
تلخ (7 6 5 4 3 2 1) شیرین
17.
سالم (7 6 5 4 3 2 1) مریض
18.
واضح (7 6 5 4 3 2 1) مبهم
19.
خشن (7 6 5 4 3 2 1) ملایم
20.
شجاع (7 6 5 4 3 2 1) ترسو
21.
نامعتبر (7 6 5 4 3 2 1) معتبر
22.
نابالغ (7 6 5 4 3 2 1) بالغ
23.
بی استعداد (7 6 5 4 3 2 1) با استعداد
24.
خونسرد (7 6 5 4 3 2 1) خونگرم
25.
متواضع (7 6 5 4 3 2 1) خودخواه
26.
قوی (7 6 5 4 3 2 1) ضعیف
27.
عمیق (7 6 5 4 3 2 1) سطحی
28.
مهربان (7 6 5 4 3 2 1) ظالم
29.
عصبی (7 6 5 4 3 2 1) راحت
30.
خوشایند (7 6 5 4 3 2 1) ناخوشایند
31.
فعال (7 6 5 4 3 2 1) غیر فعال
32.
خوشحال (7 6 5 4 3 2 1) غمگین
33.
خوب (7 6 5 4 3 2 1) بد
34.
زیبا (7 6 5 4 3 2 1) زشت
35.
با ارزش (7 6 5 4 3 2 1) بی ارزش
36.
رو راست (7 6 5 4 3 2 1) متقلب
37.
سخت (7 6 5 4 3 2 1) نرم
38.
تمیز (7 6 5 4 3 2 1) کثیف
39.
تند (7 6 5 4 3 2 1) کند
40.
پریشان (7 6 5 4 3 2 1) ارام
41.
تلخ (7 6 5 4 3 2 1) شیرین
42.
سالم (7 6 5 4 3 2 1) مریض
43.
واضح (7 6 5 4 3 2 1) مبهم
44.
خشن (7 6 5 4 3 2 1) ملایم
45.
شجاع (7 6 5 4 3 2 1) ترسو
46.
نامعتبر (7 6 5 4 3 2 1) معتبر
47.
نابالغ (7 6 5 4 3 2 1) بالغ
48.
بی استعداد (7 6 5 4 3 2 1) با استعداد 
49.
خونسرد (7 6 5 4 3 2 1) خونگرم
50.
متواضع (7 6 5 4 3 2 1) خودخواه