انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه هاروارد - سال 99

کد ملی
شماره دانشجویی
به کدامیک از افراد زیر رای می‌دهید؟ (شما می‌توانید حداقل 2 و حداکثر 5 گزینه را انتخاب کنید)