پرسشنامه‌ی جراح FESS

نام و نام خانوادگی بیمار
نام رزیدنت (ها) مربوطه
استاد مسئول
شماره پرونده بیمار
تاریخ جراحی (لطفا بنویسید!)
1.
maxillary
2.
ant ethmoid
3.
post ethmoid
4.
sphenoid
5.
frontal
6.
(ostiomeatal complex (0 or 2
7.
نوع بیماری؟
8.
پولیپ
9.
ادم مخاطی
10.
ترشح
11.
WBC
12.
basophil
13.
eosinophil
14.
Ig E level