پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

جنسیت
تحصیلات
سن
1.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در بهره گیری سریع و مناسباز منابع مختلف اطلاعاتی و تبلیغاتی
2.
نقش اینترنت در تشویق آژانس هایگردشگری به استفاده از فعالیت ورزشی و تفریحی
3.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در شناخت بازارهای هدف و بخش بندی آنها
4.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در ایجاد برنامه ی جامع برای بازار یابی گردشگری ورزشی کشور
5.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در تبلیغ بسته های گردشگری ورزشی طراحی شده ویژه ی اقشار مختلف
6.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در معرفی جاذبه های گردشگران ورزشی
7.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در تبلیغ رویدادهای پس از گرفتن میزبانی در جهت جلب گردشگران
8.
نقش اینترنت و رسانه ها در اطلاع رسانی و تبلیغ جاذبه های گردشگری ورزشی در حین برگزاری رویدادها
9.
نقش اینترنت و رسانه های نوین در معرفی فرهنگ و آداب و رسوم و پیشرفت های همه جانبه