پرسشنامه وابستگی به اینترنت

1.
چقدر بیشتر از آنچه نیاز دارید دراینترنت میمانید؟
2.
.چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت میمانید؟
3.
.چقدر به خاطر آنلاین ماندن؛ اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟
4.
.چقدر اینترنت را به بودن با خانواده تان ترجیح میدهید؟
5.
.چقدر از طریق اینترنت با کاربران دیگر رابطه ایجاد میکنید؟
6.
.چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنلاین بودنتان شاکی هستند؟
7.
4.چقدر به خاطر اینترنت؛ نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است؟
8.
.چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک میکنید؟
9.
.چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟
10.
.وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام میدهید؛ چقدر در موضع تدافعی یا پنهان کاری قرار میگیرید؟
11.
چقدر افکار آزاردهنده در زندگی را با افکار آرامبخش در اینترنت خنثی میکنید؟
12.
.چقدر وقتی در اینترنت هستید؛ احساس می کنید توان پیشبینی امور را دارید؟
13.
.چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار؛ تهی و  بی لذت است؟
14.
چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود؛ غر میزنید؛  فریاد می زنید یا عصبانی میشوید؟
15.
.چقدر فکر میکنید که در حالت آفلاین حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟