پرسشنامه سنجش حمایت اجتماعی

جنسیت
سن
1.
اعضاء خانواده ام واقعا سعی می کنند تا به من کمک کنند
2.
به اندازه مورد نیاز از خانواده ام کمک و حمایت دریافت می کنم 
3.
من می توانم راجع به مشکلاتم با خانواده ام صحبت کنم
4.
خونواده ام مایل اند تا در تصمیم گیری ها به من کمک کنند
5.
دوستانی دارم که می توانم غم ها و شادی هایم را با آن ها قسمت کنم
6.
من می توانم راجع به مشکلاتم با دوستانم صحبت کنم 
7.
در وضعیت های دشوار  می توانم روی کمک دوستانم حساب کنم
8.
دوستانم واقعا تلاش می کنند تا به من کمک کنند
9.
شخص خاصی در زندگیم هست که منبع واقعی آسایش و آرامش است
10.
شخص خاصی در زندگیم هست که بتوانم غم ها و شادی هایم را با اوتقسیم کنم
11.
شخص خاصی در  زندگیم هست که احساسات من برای او مهم است
12.
  زمانی که به کسی نیاز داشته باشم شخص خاصی در اطرافم هست