پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیر گروه

1.
ورودی چه سالی هستید؟
2.
کدام شرایط را دارید؟
3.
میزان تلاش مدیر گروه در ایجاد شرایطی برای ایجاد تسهیل در روند تحصیل دانشجویان
4.
تلاش در جهت به کارگیری مدرسین مناسب برای دروس
5.
میزان حضور مدیر گروه جهت انجام امور دانشجویان
6.
حسن برخورد مدیر گروه با دانشجویان
7.
میزان توجه و اقدام مناسب به خواسته ها و انتقادات دانشجویان
8.
میزان ایجاد انگیزه برای تحصیل و موفقیت دانشجویان در دانشگاه
9.
میزان تبعیض در برخورد با دانشجویان
10.
میزان رضایت شما از برنامه ریزی های ترم
11.
میزان رضایت شما از برنامه ریزی های امتحانات
12.
میزان تلاش مدیر گروه در ایجاد و حفظ وجهه و جایگاه گروه در دانشکده و دانشگاه
13.
میزان تلاش مدیر گروه در تخصیص زمان برای ارائه مشاوره و راهنمایی به دانشجویان
14.
به طور کلی سطح عملکرد مدیر گروه را چگونه ارزیابی می کنید؟