پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر روند پیاده‌سازی حسابداری محیط زیست

1.
توانمندسازی ، تیم گرایی، وتوسعه قابلیت ها در یک سازمان، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان را بالا می برد .
2.
سازمان ما خود را از نظر اقتصادی ، قانونی، اخلاقی، و بشردوستانه، در قبال جامعه مسئول میداند .
3.
ارزشهای اخلاقی و بشردوستانه (انجام کارهای درست، عدالت، انصاف، واحترام به حقوق مصرف کننده)، بیشتر ما را به درگیر شدن در کارها تحریک میکند تا قوانین و استانداردها .
4.
هدف سازمان ماعلاوه بربیشینه سازی سود وبازده اقتصادی، توجه به تمام جنبه های محیطی واجتماعی است.و این بینش به یک فرهنگ سازمانی درسازمان ما تبدیل شده است.
5.
لزوم حفظ محیط زیست ومسئولیت در قبال نسل بعدی، تعهد و اعتقاد قلبی سازمان ماست.
6.
اهمیت نظام های جلوگیرنده آلودگی و حفاظت از محیط زیست در سازمان ما از دیدگاه مدیران به حدی بالاست که آنها خواهان انجام مخارجی برای جبران خسارات زیست محیطی هستند .
7.
درگیر شدن در کارها توسط اعضاء سازمان زمانی اتفاق خواهد افتاد که جوّ سازمانی آزاد باشد و نیازهای اعضاء بهتر و به موقع ارضاء گردد.
8.
سازمان ما هنوز در اینکه، در روش های سنتیِ سیستم حسابداری نقص و ضعف وجود دارد در تردید است.
9.
درگیر شدن افراد سازمان در کارها نشان دهنده شفاف بودن خط مشی های مدیریت ِ سازمان است .
10.
به نظر من بی توجهی سازمان به ارزش های بنیادین ، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را دچار اختلال خواهد کرد .
11.
یک منشور اخلاقی در سازمان ما وجود دارد که رفتار ما را در قبال سازمان و جامعه هدایت میکند و صحیح را از غلط به ما می گوید .
12.
ما در مورد مسئولیت پذیر بودن شرکت مان در قبال جامعه اتفاق نظر داریم. (موافقیم)
13.
تعهد و اعتقاد به حفاظت از محیط زیست، از ارزش های بنیادین سازمان ماست. و در این توافق روشنی وجود دارد .
14.
ما موافق اعمال آموزش های لازم برای، آشنایی با آلودگی و اثرات مخرب آن و راههای پیشگیری از آلودگی هستیم .
15.
سازگاری(ثبات و یکپارچگی) در سازمان ما، باعث آگاه تر شدن مدیران از اهمیت و اثرات استفاده از سیستم کنترلی محیط زیست گردیده است .
16.
ما در اینکه روش های سنتی حسابداری دارای نقص و ضعف میباشد تردیدی نداریم و موافق پیاده سازی سیستم حسابداری محیط زیست در سازمان هستیم.
17.
مفید بودن سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی را می پذیریم .
18.
ما سعی میکنیم از طریق آشنائی با علم محیط زیست، محدودیت اطلاعاتی سازمانمان را در خصوص محیط زیست از بین ببریم .
19.
یکی از ارزش های حاکم در سازمان ما اشرافیت برعلوم محیط زیست و احترام بر قوانین محیط زیست است.
20.
مشتری مداری در سازمان ما قوی است و ما خود را در قبال مشتریان مسئول میدانیم .
21.
پذیرش و یادگیریِ مسئولیت های اجتماعی هدف مهمی در سازمان ماست.
22.
ملاک سود آوری در سازمان ما، تولید باکیفیت خوب، ارائه خدمات مورد نیاز، و قیمت مناسب می باشد.
23.
با ایجاد تغییر در بینش های افراد سازمان میتوان آنها را معتقد و متعهد به حفاظت از محیط زیست کرد.
24.
هراندازه که انطباق پذیری سازمانی قوی باشد ، مدیران بیشتر خواهان انجام مخارج از طریق برقراری نظام جلوگیرنده آلودگی خواهند بود .
25.
انطباق پذیری سازمان ما باعث انعطاف پذیری ساختار آن خواهد شد. یعنی در برابر تغییر روشهای سنتی از خود انعطاف نشان خواهد داد .
26.
اگر مدیران، سازمان و ما را در برابر روش های سنتی به تغییر دعوت کنند، خواهیم پذیرفت.
27.
ارضاء نیازهای مشتریان ، مقاومت ما را در برابر تغییر روشهای سنتی کاهش خواهد داد .
28.
به نظر من مشکل محدود بودن اطلاعات شرکت ها در خصوص محیط زیست، با انطباق پذیری (یعنی ایجاد تغییر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی) رفع خواهد شد.
29.
یادگیری سازمانی منجر به آشناییِ با قوانین و علوم محیط زیست خواهد شد .
30.
سازمان ما در ترسیمِ اهداف، مقاصد، و چشم انداز های خود، علاوه بر ابعاد اقتصادی و قانونی، مسائل اخلاقی و بشردوستانه را نیز در نظر میگیرد.
31.
معتقدم که سازمان باید برای موفقیت درآینده، به مسئولیت پذیری اجتماعی اهمیت بیشتری دهد .
32.
هدف اصلی و نهایی فعالیت های سازمان ما فقط بیشینه سازی سود و بازده اقتصادی است. و به مسائل اجتماعی کاملا بی تفاوت است.
33.
نیت سازمان ما آشنا کردن افراد سازمان با قوانین و استانداردهای زیست محیطی است.
34.
مدیران ما اهداف و مقاصدی را دنبال میکنند که آنها را از اهمیت و اثرات استفاده از سیستم کنترلی محیط زیست آگاه سازد .
35.
معتقدم که برای بالابردن آگاهی مدیران و افراد سازمان از اهمیت و اثرات استفاده از سیستم کنترلی محیط زیست، بایستی رسالت و مأموریت سازمان را تغییر داد .
36.
بهبود چشم انداز سازمانی منجر به بهبود دیدگاه افراد سازمان خواهد شد. و واکنش های نامطلوب آنها را در برابر تغییر روش های سنتی رفع خواهد کرد.
37.
مطمئنم سازمان ما با این رسالتی که دارد در برابر تغییر روش های سنتی انعطاف پذیر خواهد بود؛ و از تغییرات استقبال خواهد کرد.
38.
مقاومت کردن افراد سازمان در برابر تغییر روش های سنتی، با رسالت و ماموریت سازمان (اهداف ، مقاصد، چشم انداز ها و ...) رابطه مستقیم و معنی داری دارد.
39.
هرچه سازمان ها به محیط زیست و توسعه پایدار، بیشتر اهمیت دهند ، اطلاعات خود را نیز در خصوص محیط زیست بالاتر خواهند برد.
40.
آنچه که افراد سازمان را با قوانین و علوم محیط زیست آشنا میکند ، نوعِ چشم انداز و اهداف و مقاصد سازمانی است .
41.
جنسیت
42.
تحصیلات
43.
شغل