انجمن اقتصاد ایران
ایمیل:
وب‌سایت: iea.org.ir

ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس انجمن اقتصاد ایران(انجمن اقتصاددانان ایران سابق)

این پرسشنامه هنوز شروع نشده یا غیرفعال است