پارک علم و فناوری استان مرکزی
مراکز رشد
وب‌سایت: www.astp.ir

نشست معرفی و تشريح برنامه‌ها و آئين‌نامه‌های جديد پارک و مرکز رشد- گروه (B)

این پرسشنامه هنوز شروع نشده یا غیرفعال است