مجید عسگری
مجتمع آموزشی فرهنگی علمی

ثبت نام رشته پایتون مقدماتی یکشنبه و چهارشنبه

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است