مهدی دارستانی فراهانی
علامه حلی5

پایه نهم-تکلیف شیمی-جدول تناوبی-استاد هاشمی

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است