گروه زبان انگلیسی
علامه حلی5
وب‌سایت: Helli5school.ir

پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی

با نام و یاد او

پیش از شروع به نکات زیر خوب توجه کن!

 
  • هدف این پرسشنامه کسب شناخت اولیه از پیشینه زبانی و سنجش انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی شما می باشد.
  • این پرسشنامه دارای دو بخش است. بخش اول تشریحی و بخش دوم پرسش های چند گزینه ای است.
  • پاسخگویی به همه سوالات الزامی است.
  • در بخش دوم، پاسخی را که بیشتر به شما شبیه است انتخاب کنید.
  • اولین پاسخی را که به ذهنتان می‌رسد انتخاب کنید و زیاد روی سوالات فکر نکنید.
  • توجه کنید که این پرسشنامه یک ابزار خودارزیابی است و جواب درست یا غلطی وجود ندارد.
  • محدودیت زمانی برای این پاسخگویی وجود ندارد.