اداره‌کل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی
وب‌سایت: https://iau.nahad.ir

مسابقه معماهای قرآنی - روز هفتم

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است