کانون اخلاق و عرفان اسلامی
دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی (کاد)
ایمیل:
وب‌سایت: https://kad.mazaheb.ac.ir

مسابقه کتابخوانی مکتب سلیمانی

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است