دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
وب‌سایت: kad.mazaheb.ac.ir

مسابقه کتابخوانی ارجنامه انسان (افراد جامانده)

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است