شرکت گاز استان مرکزی

پرسشنامه سنجش مطلوبیت کانال‌های ارتباطات سازمانی از دیدگاه پرسنل

این پرسشنامه هنوز شروع نشده یا غیرفعال است