سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

آزمون‌های فعال:

عنوان
درآمدها و انواع آن (شغلی) - تاریخ 1401/07/10 ساعت 16-11 شرکت در آزمون
مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) - (ویژه مدیران)- تاریخ 1401/07/12 ساعت 16-11 شرکت در آزمون