مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) - (ویژه مدیران)- تاریخ 1401/07/12 ساعت 16-11

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است