دکتر مریم صداقت
مرکز پایش
وب‌سایت: http://www.payeshekoodak.com

پرسشنامه ارزیابی رشد و تحول کودک (33 ماهگی)

پدر و مادر گرامی ، اکنون که امکان ارزیابی کودک شما با این آزمون مهم فراهم شده است برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه
به چند نکته مهم زیر توجه فرمایيد:
١- پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتھای مورد اشاره در آن را انجام دھد. از این موضوع متعجب
یا ناراحت نشوید .
٢- سوالات برای ھر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :( ١)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی
است )( ٢)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاھا و بازوھا است)( ٣)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات دستھا و
انگشتان است)( ۴)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاھیم است)و ( ۵) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا مربوط به رفتارھای
فردی و رفتارھای اجتماعی کودک است).یک "بخش کلی" ھم در پایان ۵ بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی ھستند.
٣- در مورد پاسخ ھر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به
سوال پاسخ دھید .
٤- در ۵ بخش اصلی ، ھر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاھی"و "ھنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ھا علامت
زده شود و در بخش کلی ، پاسخ ھا "بلی" یا "خیر" است و گاھی ھم باید توضیح کوتاھی در پاسخ به سوالات نوشته شود .
- پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دھد.
- پاسخ "گاھی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است
- پاسخ "ھنوز نه" به معنی این است که کودک ھنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.
٥- توجه داشته باشید گاھی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته
تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دھد یا بندرت انجام میدھد .مثلا اگر سوال شده است "آیا کودک چھار دست و
پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چھار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود ،در این صورت بازھم باید پاسخ "بلی" را علامت بزنید .
٦- پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اھمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه
نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع تکمیل فرمایید و ھر چه زودتر
به محلی که از آن تحویل گرفته اید ، برگردانید.
٧- پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا ھم شما وھم کودکتان از آن لذت ببرید . بھتر است کودک ھنگام
تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد .
٨- توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید .منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات
بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دھد. به این منظور نام و نسبت او با کودک را در قسمت بالا در پرسشنامه بنویسید.
9 - یاد آوری می کنیم که پرسشنامه بعدی را باید 3ماه بعد از مرکز دریافت کرده، تکمیل نمایید.
 
 
مهلت شما برای پاسخ‌گویی:
120 دقیقه