دارالقرآن فاطمه جمالی

ثبت نام کلاس های تابستانی قرآنی،هنری وعلمی (دانش آموزان، فرهنگیان و والدین)

روزهای 20الی25خرداد جهت ثبت نام قطعی حضورا تشریف بیاورید. بلوار مشیر کوچه هتل مشیر
03535255410
کلاس های (قرآنی وهنری، علمی) حضوری ومجازی باظرفیت بسیار محدود، با اعطای مدرک از آموزش و پرورش برگزارمیشود.
کلاس ها تیر مرداد برگزارمی گردد.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره : 
35255410 
تماس بگیرید.
آدرس :خیابان انقلاب، بلوارمشیر، کوچه هتل مشیر 
به علت ظرفیت محدود کلاس های حضوری،، تنها کلاسهایی تشکیل خواهند شد که ثبت نام به حدنصاب برسد.
ثبت نام کلاس های 5ساله های برای اول مهر فقط از طریق تماس تلفنی امکان پذیر است
35255410 .