General

APIهای مشترک بین پرسشنامه و آزمون در این بخش قرار دارند

APIتوضیحات
POST api/General/Duplicate?key={key}&id={id}&newTitle={newTitle}

یک کپی کامل از یک پرسشنامه (آزمون) ایجاد می‌کند. پاسخ‌های پرسشنامه (آزمون) کپی نخواهند شد.

GET api/General/ShareUrl?key={key}&id={id}

آدرس عمومی پاسخ به پرسشنامه (آزمون) را به دست می‌آورد. از این آدرس می‌توان به صورت نامحدود برای پاسخگویی استفاده کرد.

POST api/General/CreateParticipantsByTokensList?key={key}&id={id}

آدرس‌های منحصر به فردی را برای پاسخ به پرسشنامه (آزمون) ایجاد می‌کند. از هر کدام از این آدرس‌های تنها یک بار می‌توان برای پاسخ به پرسشنامه (آزمون) استفاده کرد. همچنین اطلاعات اضافی مورد نظر خود (همچون آدرس ایمیل شرکت‌کننده، نام و...) را می‌توان برای هر آدرس ذخیره کرد.

POST api/General/CreateParticipants?key={key}&id={id}&count={count}

به تعداد مورد نیاز، لینک یک بار مصرف برای پاسخ به پرسشنامه (آزمون) ایجاد می‌کند

POST api/General/ChangeTitle?key={key}&id={id}&newTitle={newTitle}

عنوان یک پرسشنامه (آزمون) را تغییر می‌دهد.

Quiz

APIهای ویژه‌ی آزمون در این بخش قرار دارند

APIتوضیحات
GET api/Quiz/QuizResult?key={key}&id={id}&dgsv_pid={dgsv_pid}

نتیجه‌ی کسب شده در آزمون توسط یک شرکت کننده را برمی‌گرداند. این نتیجه مشخص می‌کند که شرکت کننده بر اساس نمره‌ی کسب شده، در کدام یک از گروه نتایج آزمون قرار می‌گیرد.