POST api/General/CreateParticipants?key={key}&id={id}&count={count}

به تعداد مورد نیاز، لینک یک بار مصرف برای پاسخ به پرسشنامه (آزمون) ایجاد می‌کند

اطلاعات درخواست

پارامترهای URI

نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
key

کلید اختصاصی شما

string

Required

id

ID پرسشنامه (آزمون)

integer

Required

count

تعداد لینک مورد نیاز

integer

Required

پارامترهای بدنه‌ی درخواست

هیچ پارامتری وجود ندارد


اطلاعات پاسخ

مقدار برگشتی

مجموعه‌ای از آدرس‌های یک بار مصرف برای پاسخ به پرسشنامه (آزمون).

Collection of UniqueUrl
نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
Url

آدرس Url یکتا برای پاسخگویی

string

ParticipantID

شناسه‌ی پاسخ‌دهنده

integer


قالب‌های پاسخ

application/json, text/json, application/xml, text/xml

نمونه:

نمونه‌ای وجود ندارد.