تعرفه آزمون ساز یا پرسشنامه ساز

شما به آزمون ساز نیاز دارید اگر...

 • هدف شما مهارت‌سنجی و یا امتحان‌کردن دانش افراد است
 • برای سؤالات شما پاسخ درست یا غلط وجود دارد
 • پس از اتمام آزمون به شرکت‌کننده نمره داده می‌شود
 • بر اساس نتیجه‌ی به دست آمده نیاز به صدور گواهینامه دارید
 • بر اساس نتیجه نیاز به گروه‌بندی دارید
 • می‌خواهید مسابقه برگزار کنید

شما به آزمون ساز شخصی نیاز دارید اگر...

فقط می خواهید آزمون‌های شخصی خود را برگزار و مدیریت کنید. بسته‌های آزمون ساز شخصی تک کاربره هستند

شما به آزمون ساز سازمانی نیاز دارید اگر...

 • شما مدیر یک مدرسه، دانشگاه، آموزشگاه، شرکت یا ... هستید
 • مجموعه‌ی شما دارای چندین کاربر است
 • هر کاربر نیاز به دسترسی به آزمون‌های خود را دارد

آزمون ساز سازمانی، تمام قابلیت‌های آزمون ساز شخصی را برای کاربران زیرمجموعه فراهم می‌کند

شما به پرسشنامه ساز نیاز دارید اگر...

 • هدف شما جمع‌آوری اطلاعات کلی از افراد است
 • قصد شما دریافت بازخورد، اطلاعات و نظرات است
 • برای سؤالات شما پاسخ صحیح از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد

شما به پرسشنامه ساز شخصی نیاز دارید اگر...

فقط می خواهید پرسشنامه‌های شخصی خود را برگزار و مدیریت کنید. بسته‌های پرسشنامه ساز شخصی تک کاربره هستند

شما به پرسشنامه ساز سازمانی نیاز دارید اگر...

 • شما مدیر یک مدرسه، دانشگاه، آموزشگاه، شرکت یا ... هستید
 • مجموعه‌ی شما دارای چندین کاربر است
 • هر کاربر نیاز به دسترسی به پرسشنامه های خود را دارد

پرسشنامه ساز سازمانی، تمام قابلیت‌های پرسشنامه ساز شخصی را برای کاربران زیرمجموعه فراهم می‌کند