اطمینان از صحت و درستی آزمون

شما می توانید برای اطمینان از صحت و درستی آزمون خود و همچنین مشاهده چگونگی نمایش آن به پاسخ‌دهنده ها و روال طی شده در آن می توانید به آن پاسخ دهید و بعد از پاسخ‌گویی جواب خود را از پاسخ‌های آزمون حذف نمایید:

آزمون  >  آزمون های من  >  [آزمون مورد نظر]  >  کلیک بر روی " بیشتر "  >  پاسخ گویی

پس از حصول اطمینان می توانید پاسخ  یا پاسخ‌های خود را از قسمت گزارش پاسخ دهنده ها حذف نمایید، به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به راهنمای حذف پاسخ مراجعه کنید.