محاسبه دوباره امتیاز یا نمره

اگر پس از دریافت پاسخ‌ها نیاز به تغییری در آزمون حس شد که در نمره کلی آزمون اثر دارد مانند تغییر نمره سوالات، شما باید اقدام به محاسبه دوباره امتیاز کنید تا پاسخ‌های گذشته بر اساس تغییرات جدید تصحیح و نمره دهی شوند.

برای این کار تنها کافیست از این طریق اقدام کنید:

آزمون  >  آزمون‌های من >  [آزمون موردنظر]  > کلیک بر روی "بیشتر"  >  محاسبه دوباره امتیاز

بعد از حصول اطمینان از اینکار و کلیک بر روی "بله" صبر کنید تا سامانه نمره همه پاسخ های آزمون آنلاین را دوباره محاسبه کند.