گروه بندی نتایج

می توانید پاسخ‌دهنده های آزمون اینترنتی را بر اساس نمره ای که کسب کرده اند گروه بندی کنید و برای هر گروه عنوان خاص و متن خاص نمایش دهید.

به صورت مثال اگر نمره کسب شده توسط کاربر بین 15 تا 20 بود عنوان" قبول"  همراه با توضیحات خاص به او نمایش داده شود و یا اگر نمره کسب شده بین 0 تا 10 بود عنوان "مردود" همراه با توضیحات خاص در جهت بهبود نمره به او نمایش داده شود.

برای استفاده از این قابلیت می توانید به صورت زیر اقدام نمایید:

آزمون >  آزمون های من > [آزمون موردنظر] > کلیک بر روی "بیشتر" >  گروه بندی نتایج

در  پنجره باز شده می توانید گروه‌های مختلف را تعریف کنید یا گروه‌هایی که قبلا تعریف نموده‌اید را ویرایش نمایید.