حذف پاسخ های آزمون

در صورت نیاز به حذف پاسخ‌های آزمون آنلاین می توانید از طریق گزارش پاسخ دهنده ها اقدام نمایید:

آزمون > آزمون های من >  [آزمون مورد نظر]  >  گزارش ها  >  گزارش پاسخ دهنده ها

بعد از کلیک بر روی " نمایش گزارش"  لیست پاسخ های به شما نمایش داده می‌شود که این امکان وجود دارد که پاسخ مورد نظر را حذف دائم یا حذف موقت نمایید:

  • حذف دائم: پاسخ موردنظر از پاسخ های آزمون شما حذف می شود و قابل برگشت نمی باشد.
  • حذف موقت: پاسخ موردنظر در پاسخ های آزمون شما بی اثر می شود و می توانید با کلیک بر روی " بازیابی " آن را دوباره به پاسخ ها اضافه نمایید.