اطمینان از صحت پرسشنامه

به منظور اطمینان از صحت و درستی نمایش سؤالات و روال طی شده در جریان پرسشنامه، می توانید از قسمت پاسخگویی، وارد پرسشنامه اینترنتی شده و به عنوان یک پاسخ دهنده به سؤالات پاسخ دهید. در صورت نیاز به حذف پاسخ می توانید به شکل زیر عمل نمایید:

قسمت گزارش ها  >  گزارش پاسخ دهنده ها

شما می توانید پاسخ مورد نظر را حذف دائم یا حذف موقت نمایید:

  • حذف دائم: پاسخ موردنظر از پاسخ های پرسشنامه شما حذف می شود و قابل برگشت نمی باشد.
  • حذف موقت: پاسخ موردنظر  در پاسخ های پرسشنامه شما بی اثر می شود و می توانید با کلیک بروی "بازیابی" آن را دوباره به پاسخ ها اضافه نمایید.