گزارش های آزمون

برای دیدن گزارش های آزمون خود می توانید از این طریق اقدام نمایید:

آزمون  >  آزمون های من  >  [آزمون مورد نظر ]  >  گزارش ها

1- گزارش پاسخ‌نامه‌ها: از طریق این گزارش می توانید مطلع شوید چه کسانی در چه تاریخ و زمانی به آزمون آنلاین شما پاسخ داده‌اند و پاسخ های آنها به سؤالات چه بوده است. این گزارش در سه قسمت در اختیار شما قرار می گیرد:

    الف) ارائه گزارش با توجه به شماره گزینه انتخاب شده
    ب) ارائه گزارش با توجه به عنوان گزینه انتخاب شده
    ج) ارائه گزارش با توجه به وزن تعریف شده برای گزینه انتخاب شده

همچنین امکان تهیه خروجی از گزارش پاسخ دهنده ها در فرمت نرم افزار اکسل (xlsx.) وجود دارد و در فایل دانلود شده هر یک از قسمت های این گزارش در یک برگه (Sheet) جداگانه ارائه می‌شود.

2- گزارش سؤالات: اگر بخواهید به تفکیک سؤال، گزارشی از تعداد پاسخ‌دهندگان داشته باشید این گزارش مفید خواهد بود. این گزارش به دو شکل ارائه می‌شود:

    الف) ارائه گزارش بدون در نظر گرفتن وزن گزینه ها
    ب) ارائه گزارش با توجه به وزن گزینه ها

یکی از قابلیت‌های این گزارش این است که برای هر سؤال، یک نمودار جداگانه ارائه می‌دهد؛ به طوری که درصد پاسخگویی پاسخ دهندگان به صورت خودکار محاسبه شده است.

3- نمودارهای سؤالات: نمودارهای پاسخ  به سوالات را می توانید در این گزارش به صورت یکجا مشاهده نمایید.

4- گزارش درستی سوالات: در این گزارش می توانید میزان جواب های درست و نادرست به هر سوال را مشاهده نمایید.

5- نمودار درستی سوالات: در این گزارش می توانید نمودار میزان جواب های درست و نادرست به هر سوال را مشاهده نمایید.

6- نمودار میانگین وزن سوالات: در این گزارش میانگین وزن گزینه های پاسخ داده شده به هر سوال را مشاهده می کنید.

7- نمودار سوالات بر اساس وزن: در صورت متفاوت بودن وزن گزینه‌های هر سوال می توانید نمودار تعداد پاسخ های دریافتی به ازای  وزن گزینه‌ها را مشاهده نمایید.

8- نمودار وزنی گزینه ها: نمودار کلی درصد پاسخ به گزینه های سوالات به ازای هر وزن را می توانید در این گزارش مشاهده بفرمایید.

9- رتبه بندی: در این گزارش می توانید جدول رتبه بندی همه پاسخ دهنده ها را مشاهده نمایید.